From 9:00 To 20:00
Kyiv, street K. Malevich, 86-G

Doctors

Stogina
Stogina Victoria
Кошарный
Kosharny Vladimir
Ковалева
Olga Kovaleva
Патюк
Patyuk Irina
Цыбривская
Tsybrivskaya Lyudmila
Зверева
Zvereva Tatiana
Юлия Тищенко
Yulia Tishchenko
Nutritionist

Коваленко
Victoria Kovalenko
Dentist assistant

    Appointment. Otolaryngologist

     Children's department

      Appointment to the dentist

         Appointment. Otolaryngologist

          Children's department

           Appointment to the dentist