From 9:00 To 20:00
Kyiv, street K. Malevich, 86-G

Doctors

Stogina
Stogina Victoria
Кошарный
Kosharny Vladimir
Ковалева
Olga Kovaleva
Патюк
Patyuk Irina
Цыбривская
Tsybrivskaya Lyudmila
Зверева
Zvereva Tatiana
Юлия Тищенко
Yulia Tishchenko
Nutritionist

Коваленко
Victoria Kovalenko
Dentist assistant

Send message

     Appointment. Otolaryngologist

      Children's department

       Appointment to the dentist

       Send message

           Appointment. Otolaryngologist

            Children's department

             Appointment to the dentist